Logo

Odpady to wszystko, czego już nie potrzebujemy. Te, których nie planujemy poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać, lecz wyrzucić na składowisko często nazywamy „śmieciami”. W gruncie rzeczy powstawanie śmieci jest efektem niewłaściwego postępowania z odpadami i ogólnie niewłaściwego zachowania. Odpady są cennym zasobem, który – prawidłowo zebrany i przetworzony – nie zamieni się w śmieci. Rozwój technologii umożliwia nam ponowne wykorzystanie prawie wszystkich odpadów, niezależnie od ich rodzaju i rozmiaru. Wymogiem jest, aby były one odpowiednio segregowane i gromadzone osobno. Jeżeli je zmieszamy, stają się śmieciami. W krajach rozwiniętych segregowana jest ok. ⅓ wszystkich odpadów powstających w typowym gospodarstwie domowym. Segregacja odpadów umożliwia tworzenie nowych zasobów, a w efekcie – oszczędzanie energii, oszczędzanie zasobów naturalnych oraz zmniejszenie ilości śmieci zgromadzonych na składowiskach. Warto pamiętać, że każdy kilogram odpadów, który poddajemy recyklingowi, przyczynia się do ochrony środowiska i naszego zdrowia.

RODZAJE ODPADÓW?

Odpady komunalne , zwane także odpadami bytowymi, to odpady powstające w gospodarstwach domowych, szkołach i punktach usługowych. Zwykle są one odbierane przez służby miejskie. Odpady przemysłowe powstają jako produkt uboczny procesów przemysłowych oraz prowadzonej działalności gospodarczej. Mogą powstawać także w szpitalach, warsztatach czy zakładach budowlanych. Mają one inny skład i rozmiar niż odpady komunalne. Oba te rodzaje odpadów mogą być odpadami niebezpiecznymi – jeżeli zawierają niebezpieczne substancje, które mogą być toksyczne lub szkodliwe dla zdrowia. Odpady bezpieczne to takie, które nie zawierają żadnych elementów, które mogą być trujące. Odpady obojętne to odpady bezpieczne, które nie wchodzą w żadne reakcje biologiczne, chemiczne i fizyczne, są nierozpuszczalne, niepalne i nie podlegają biodegradacji.

ODPADÓW JAK ŚMIECI?

Istnieje powiedzenie, które mówi, że „odpady to nie śmieci”. Możemy więc zadać sobie jedno ważne pytanie: „co to są śmieci i jak powstają?“. Mówiąc krótko, śmieci są efektem niewłaściwego postępowania ludzi z odpadami, w tym mieszania i nieodpowiedzialnego wyrzucania produktów i materiałów, które da się przetworzyć w inne lub ponownie wykorzystać. Odpowiednie postępowanie z odpadami jest jednym z kluczowych wyzwań dla współczesnej cywilizacji i koniecznością będącą konsekwencją współczesnego stylu życia. Nigdy nie powinniśmy wyrzucać śmieci poza wyznaczonymi miejscami (np. do lasu, rzek czy na łąkę), gdyż w ten sposób narażamy zdrowie swoje i przebywających tam zwierząt i tworzymy zagrożenie dla całego ekosystemu. Oczyszczenie zanieczyszczonego otoczenia to także dodatkowe koszty.

Pozbywając się odpadów powinnyśmy pamiętać o następujących pięciu zasadach:

  •    PRZEMYŚL   
  •    OGRANICZ   
  •      WYKORZYSTAJ   
  •      NAPRAW   
  •    SEGREGUJ   
KOMPOSTOWANIE ŚCIEKI RECYKLING

PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO ROZDZIAŁU:

<-

ROŚLINNOŚĆ

->
×

PRZETWARZANIE ODPADÓW

KOMPOSTOWANIE

Bioodpady (takie jak resztki żywności, odpady z prac ogrodnicznych, odpady zielone…) stanowią niemal ⅓ wszystkich odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Jeżeli będziemy je gromadzić osobno i kompostować, możemy uzyskać cenny nawóz (humus), który można wykorzystać do poprawy jakości gleby. Kompostowanie to proces, w którym recyklingowi mogą zostać poddane wszystkie pozostałości roślinne - liście, trawa, zwiędłe owoce i warzywa, gałęzie, a także niektóre pozostałości pochodzenia zwięrzęcego (sierść, obornik itp.). Także odpady kuchenne można przekształcić w dobrej jakości kompost, który może zastąpić sztuczne nawozy.

Innym sposobem recyklingu bioodpadów jest produkcja biogazu – ekologicznego paliwa, które można wykorzystać do wytwarzania energii elektrycznej lub paliwa samochodowego. Bioodpady nie obejmują: płynnych resztek żywności, mięsa, ryb, kości, skóry, produktów mleczych, olejów i tłuszczy, popiołu, opakowań, gumy, odpadów niebezpiecznych, malowanego lub przetworzonego drewna, odpadów papierowych lub szklanych, ubrań itd. Około jednej trzeciej odpadów kuchennych to odpady zielone, liście, kwiaty, resztki warzyw i owoców itd. Gromadzone osobno bioodpady to nie śmieci, ale wysokiej jakości surowiec. Kompost stanowi mieszankę odpadów organicznych pochodzących z gospodarstw domowych, szkół, zakładów produkcyjnych i ogólnie miasta, którą można wykorzystać jako nawóz organiczny.

Rolą kompostu jest poprawa jakości gleby, jak również jej napowietrzenie, co ma duże znaczenie dla ogrodnictwa i rolnictwa. Ma on także dostarczać roślinom składników odżywczych, zmniejszając zapotrzebowanie na sztuczne nawozy. Kompost pomaga też ograniczyc erozję gleb oraz wspiera obieg składników odżywczych w przyrodzie.

ODPADY, KTÓRE MOŻNA PODDAĆ RECYKLINGOWI

CO TO SĄ

Resztki owoców i warzyw, fusy po kawie i herbacie, kawałki chleba, zwiędłe kwiaty, ziemia… .

CO TO SĄ

Odpady takie jak zużyte pieluchy, chusteczki, mniejsze, niekolorowe skrawki papieru, popiół, kartony po jajkach, skorupki po jajkach… .

CO TO SĄ

Trawa, liście i gałężie, odpady z prac ogrodniczych, owoce, siano, torciny, fragmenty drzew... .

×

PRZETWARZANIE ODPADÓW

ŚCIEKI

Ścieki to nic innego jak płynne odpady. Są to płyny, które zostały już zużyte i muszą zostać oczyszczone, aby możliwe było ich powtórne wykorzystanie lub wprowadzenie do środowiska. Ściekiem jest także woda pochodząca z gospodarstw domowych, której skład chemiczny, biologiczny i fizyczny został zmieniony, w związku z czym nie nadaję się już ona do użytku w innym celu.

Dawniej ścieki były odprowadzane bezpośrednio do środowiska bez jakiegokolwiek przetwarzania (gdyż nie umiano tego robić), a woda sama była w stanie się oczyścić. Długo natura dawała sobie radę z odpadami, jednak wraz z rozwojem społeczeństwa i rozwojem miast ścieków powstawało coraz więcej. Coraz większa ich ilość była wprowadzana do rzek, a te nie były już w stanie same ich oczyścić. Dodatkowo gwałtowny rozwój przemysłu w XIX i XX w. sprawił, iż woda, która zaczęła mieć coraz większe znaczenie w naszym codziennym życiu, stała się coraz bardziej zanieczyszczona – nie tylko związkami organicznymi, ale i chemicznymi. Dlatego pojawiła się potrzeba jej chemicznego i mechanicznego oczyszczania.

Wprowadzając nieoczyszczone ścieki do środowiska, zmieniamy naturalny skład i przepływ cieków wodnych. Oczyszczanie ścieków to proces polegający na poprawie jakości wody, aby można było ją ponownie uwolnić do środowiska lub bezpiecznie wykorzystać. Sposoby oczyszczania ścieków różnią się w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia. Wyróżniamy wśród nich metody mechaniczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne. Wybór najwłaściwszych Wprowadzając nieoczyszczone ścieki do środowiska, zmieniamy naturalny skład i przepływ cieków wodnych. Oczyszczanie ścieków to proces polegający na poprawie jakości wody, aby można było ją ponownie uwolnić do środowiska lub bezpiecznie wykorzystać. Sposoby oczyszczania ścieków różnią się w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia. Wyróżniamy wśród nich metody mechaniczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne. Wybór najwłaściwszych będzie zależał od charakterystyki ścieków, warunków przepływu, przepisów sanitarnych oraz kosztów. Wszystkie ścieki powinny zostać oczyszczone w oczyszczalni.

RODZAJE ŚCIEKÓW

Deszczówka jest cennym zasobem. Czasem może jednak być zanieczyszczona i stanowić zagrożenie dla środowiska, wymagając odpowiedniego traktowania. Jej skład chemiczny zmienia się w zależności od zanieczyszczenia powietrza i występowania tzw. kwaśnych deszczy. Na obszarach rolniczych spływająca ziemią deszczówka często zawiera pestycydy, a w okolicach dróg często jest zanieczyszczona zanieczyszczeniami wydalanymi wraz ze spalinami. Do ścieków deszczowych zaliczamy też wody pochodzące z odwadniania miasta i czyszczenia dróg.

RODZAJE ŚCIEKÓW

Ścieki przemysłowe to ścieki powstające w procesach technologicznych, a także będące efektem ubocznym produkcji energii. Ich skład zależy od gałęzi przemysłu, w której są wytwarzane.

RODZAJE ŚCIEKÓW

Ścieki komunlane to ścieki powstające w gospodarstwach domowych.

×

PRZETWARZANIE ODPADÓW

RECYCLING

Recykling polega na wydzielaniu różnych przydatnych materiałów z odpadów i ich ponownym wykorzystaniu. Na proces recyklingu składa się segregacja i zbiórka wysegregowanych odpadów, ich przetworzenie i wykorzystanie do produkcji nowych produktów. Pozwala on wykorzystać przedmioty, które już nie są używane i zostały wyrzucone. Należy pamiętać, iż produkując mniej odpadów chronimy nasze zdrowie, środowisko i oszczędzamy pieniądze.

Rozwiązanie problemu odpadów nie oznacza całkowitego ich wyeliminowania. Chodzi raczej o unikanie ich wytwarzania poprzez podjęcie aktywnych działań zapobiegających powstawaniu odpadów zamiast zastanawiania się, jak sobie z nimi poradzić.

Aktywne unikanie wytwarzania odpadów jest najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu, jaki powodują. W tym celu najlepiej wprowadzić przemyślany system gospodarowania odpadami. Należy to zrobić w domu, w szkole, w mieście, w sklepach i wszędzie indziej, gdyż tylko w ten sposób możemy być pewni, iż odzyskamy z nich wszelkie cenne surowce, a na składowisko trafi tylko to, co konieczne.

INNE RODZAJE ODPADÓW

Także inne rodzaje odpadów powinny być gromadzone osobno i poddawane recyklingowi lub odpowiednio unieszkodliwiane. Do tej grupy odpadów zaliczamy drewno, stare meble, baterie, styropian, stare urządzenia elektryczne i elektroniczne, środki grzybobójcze, leki, farby, chemikalia czy niektóre rodzaje plastiku. Najczęściej można oddać je w specjalnych punktach selektywnej zbiórki odpadów.

CO TO SĄ

Nierzadko wyrzucany papier zapełnia nawet ⅓ kubła na śmieci, choć wcale nie powinien tam trafić. Segregując i poddając recyklingowi papier chronimy lasy, oszczędzamy energię i zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza i wody. Papier można poddać recyklingowi do 7 razy. W tym celu należy wyrzucać go do specjalnych pojemników na papier pamiętając jednak, że nie powinny trafić tam takie produkty jak papier powlekany do druku, kalka, zdjęcia, pieluchy itp.
Aby wyprodukować 1 tonę średniej jakości papieru trzeba ściąć 2 drzewa i zużyć do 240 000 l wody i 4 700 kWh energii elektrycznej. Aby wyprodukować taką samą ilość papieru z recyklingu, nie potrzeba żadnych drzew, a jedynie 180 l wody i 2 750 kWh energii elektrycznej.

CO TO SĄ

Do bioodpadów zaliczamy przede wszystkim odpady kuchenne i odpady z prac ogrodniczych. Często stanowią one do ⅓ wszystkich odpadów powstających w domu i można je wykorzystać do produkcji kompostu. Wysokiej jakości kompost stanowi świetny zamiennik dla nawozów sztucznych.

CO TO SĄ

Szkło jest cennym surowcem. Gromadząc osobno zużyte szkło możemy zaoszczędzić energię i inne zasoby. Co więcej, szkło można poddać recyklingowi do 40 razy. W tym celu należy gromadzić je w specjalnych pojemnikach na szkło, pamiętając jednak, że nie powinny trafić tam takie odpady jak szyby okienne, wełna szklana, żarówki, porcelana, ceramika itd. Te rodzaje szkła należy oddać w specjalnych punktach selektywnej zbiórki odpadów. Ilość energii, jaką możemy zaoszczędzić poddając recyklingowi szkło, odpowiada ilości energii, jaką zużywa 100-watowa żarówka świecąca przez 4 godziny.

CO TO SĄ

Odpady plastikowe i puszki stanowią ponad 30% odpadów powstających w typowym gospodarstwie domowym. Poddając plastik recyklingowi oszczędzamy energię i inne zasoby oraz ograniczamy zanieczyszczenie powietrza. Plastikowe opakowania (takie jak reklamówki, worki foliowe, kubeczki po jogurtach, butelki po środkach czyszczących…...) i puszki należy gromadzić osobno – w specjalnych kontenerach do segregacji lub punktach selektywnej zbiórki odpadów.

Aby wyprodukować 1 kg plastiku PET (najczęściej wykorzystywanego do produkcji butelek plastikowych), potrzeba aż 1,9 kg ropy naftowej! Produkcja puszek wymaga natomiast 3 razy więcej energii, wiąże się z 5-ciokrotnie większą emisją gazów cieplarnianych i generuje około 10 razy więcej odpadów niż produkcja szklanych butelek.

CO TO SĄ

Odpady metalowe mogą być poddawane recyklingowi wielokrotnie. Żelazo jest topione i wykorzystywane do produkcji nowych odlewów, a w efekcie – produkcji nowych wyrobów. Aby wyprodukować aluminium z materiałów pochodzących z recyklingu potrzeba o 95% mniej energii niż do wyprodukowania go z nowego surowca. Gromadzenie i poddawanie recyklingowi starych materiałów jest efektywne energetycznie, przyjazne dla środowiska, a także opłacalne.